ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : กำนันพชร์ แสงหิรัญ
ตำแหน่ง : ผู้ก่อตั้งโรงเรียนแสงหิรัญ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายประสาน แสงหิรัญ
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายมนตรี แสงหิรัญ
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางบัวสร รักกิจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :