อักษรย่อ/สีประจำโรงเรียน/คติพจน์
อักษรย่อ/สีประจำโรงเรียน

       


 รูปอักษรย่อ

ส.ห.ร.  อยู่ภายในดวงอาทิตย์ที่กำลังส่องแสง

 

     สีประจำโรงเรียน

ชมพู-เทา  หมายถึง  ความกล้าคิด  กล้าทำด้วยความบริสุทธิ์

                     และไตร่ตรองด้วยสติปัญญาอันหลักแหลม รอบครอบ


                  คติพจน์

                                               ดวงอาทิตย์ส่องแสง  แรงฉันใด  แสงหิรัญส่องทางให้ได้ปัญญา