ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 เม.ย. 62 ถึง 26 เม.ย. 62 Summer
07 มี.ค. 62 ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา2561
06 มี.ค. 62 สอบ NTชั้นประถมศึกษาปีที่3
05 มี.ค. 62 วันวิชาการ
25 ก.พ. 62 ถึง 27 ก.พ. 62 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561
13 ก.พ. 62 ถึง 15 ก.พ. 62 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
ณ ค่ายกรมหลวงชุมพร ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
13 ก.พ. 62 สอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
03 ก.พ. 62 สอบ O-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
02 ก.พ. 62 สอบ O-net ประถมศึกษาปีที่6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
11 ม.ค. 62 กิจกรรมวันเด็ก 2562
01 ส.ค. 61 ถึง 28 ส.ค. 61 ปฎิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนแสงหิรัญ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๑
วันที่ รายการ ผู้รับผิดชอบ
 ๑ ส.ค. ๖๑ ส่งปพ. ๕ ครั้งที่ ๑ ที่หัวหน้ากลุ่มสาระ คุณครูทุกท่าน
 ๑๕- ๓๑ ส.ค. ๖๐ นิเทศภายใน ครั้งที่ ๒ กลุ่มจัดการศึกษาฯ
 ๒ ส.ค. ๖๑ ส่งผลการสอบกลางภาคเรียนที่ ๑ (ส่งครูประจำชั้น) คุณครูทุกท่าน
 ๖ ส.ค. ๖๑ ส่งผลการสอบกลางภาคเรียนที่ ๑  (แผนงาน) หัวหน้ากลุ่มสาระ
 ๙ ส.ค. ๖๑ บันทึกข้อมูลคะแนนการสอบกลางภาคเรียนที่ ๑ กลุ่มจัดการศึกษาฯ
 ๑๐ ส.ค. ๖๑ ส่งผลการสอบกลางภาคเรียนที่ ๑ ผู้ปกครอง ครูประจำชั้น
 ๑๐ ส.ค. ๖๑ พิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ครูจันทา
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  
 ๑๓ ส.ค. ๖๑ หยุดชดเชยวันแม่  
 ๑๔- ๓๑ ส.ค. ๖๑ นิเทศภายใน ครั้งที่ ๒ กลุ่มจัดการศึกษาฯ
๑๔ - ๑๗ ส.ค. ๖๑ โครงการสัปดาห์วิทยศาสตร์-คณิตศาสตร์/โครงการประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ (กลุ่มสาระวิทย์-คณิต )   ครูขวัญตา/กลุ่มสาระวิทย์-คณิต
30/8/1960 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระฯ/หัวหน้างาน กลุ่มจัดการศึกษาฯ
 ๒๔ ส.ค. ๖๑ ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระฯ/หัวหน้างาน/ประชุมครู ผู้อำนวยการ
 ๒๗ - ๓๑ ส.ค. ๖๑ ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ (หัวหน้ากลุ่มสาระ) คุณครูทุกท่าน
 ๒๘ ส.ค. ๖๑ โครงการทัศนศึกษาอนุบาล  ครูนงค์เยาว์
 ๒๙ ส.ค. ๖๑ โครงการทัศนศึกษาประถม ป.๑ -  ป.๓ ครูมะลิวรรณ์
 ๓๐ ส.ค. ๖๑ โครงการทัศนศึกษาประถม ป.๔ - ป.๖ ครูสายสุรีย์
 ๓๑ ส.ค. ๖๑ ประชุมครู กลุ่มบริหาร
โครงการทัศนศึกษาอนุบาล - ป.๓ ครูนงค์เยาว์/ครูสายสุรีย์
โครงการทัศนศึกษาประถม ๔ - ป.๖  
โครงการ DAY CAMP (ป.๑ - ป.๓) กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
เดือน   กันยายน ๒๕๖๑
วันที่ รายการ ผู้รับผิดชอบ
 ๓ - ๗ ก.ย. ๖๑ ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ (แผนงาน) กลุ่มจัดการศึกษาฯ
 ๑๑ - ๑๔ ก.ย. ๖๑ คุณครูลงคะแนนตามมาตรฐานตัวชี้วัด คุณครูทุกท่าน
สัปดาห์ห้องสมุด บรรณรักษ์/ครูที่เกี่ยวข้อง
๒๐ ก.ย. ๖๑ กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ครูบัญชา
๒๖-๒๘ ก.ย. ๖๑ สอบปลายภาคเรียนที่ ๑  ทุกระดับชั้น กลุ่มจัดการศึกษาฯ
 ๒๘ ก.ย. ๖๑ ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระฯ/หัวหน้างาน/ประชุมครู กลุ่มบริหาร

Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์