ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
11 ม.ค. 62 กิจกรรมวันเด็ก 2562
01 ส.ค. 61 ถึง 28 ส.ค. 61 ปฎิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนแสงหิรัญ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๑
วันที่ รายการ ผู้รับผิดชอบ
 ๑ ส.ค. ๖๑ ส่งปพ. ๕ ครั้งที่ ๑ ที่หัวหน้ากลุ่มสาระ คุณครูทุกท่าน
 ๑๕- ๓๑ ส.ค. ๖๐ นิเทศภายใน ครั้งที่ ๒ กลุ่มจัดการศึกษาฯ
 ๒ ส.ค. ๖๑ ส่งผลการสอบกลางภาคเรียนที่ ๑ (ส่งครูประจำชั้น) คุณครูทุกท่าน
 ๖ ส.ค. ๖๑ ส่งผลการสอบกลางภาคเรียนที่ ๑  (แผนงาน) หัวหน้ากลุ่มสาระ
 ๙ ส.ค. ๖๑ บันทึกข้อมูลคะแนนการสอบกลางภาคเรียนที่ ๑ กลุ่มจัดการศึกษาฯ
 ๑๐ ส.ค. ๖๑ ส่งผลการสอบกลางภาคเรียนที่ ๑ ผู้ปกครอง ครูประจำชั้น
 ๑๐ ส.ค. ๖๑ พิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ครูจันทา
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  
 ๑๓ ส.ค. ๖๑ หยุดชดเชยวันแม่  
 ๑๔- ๓๑ ส.ค. ๖๑ นิเทศภายใน ครั้งที่ ๒ กลุ่มจัดการศึกษาฯ
๑๔ - ๑๗ ส.ค. ๖๑ โครงการสัปดาห์วิทยศาสตร์-คณิตศาสตร์/โครงการประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ (กลุ่มสาระวิทย์-คณิต )   ครูขวัญตา/กลุ่มสาระวิทย์-คณิต
30/8/1960 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระฯ/หัวหน้างาน กลุ่มจัดการศึกษาฯ
 ๒๔ ส.ค. ๖๑ ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระฯ/หัวหน้างาน/ประชุมครู ผู้อำนวยการ
 ๒๗ - ๓๑ ส.ค. ๖๑ ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ (หัวหน้ากลุ่มสาระ) คุณครูทุกท่าน
 ๒๘ ส.ค. ๖๑ โครงการทัศนศึกษาอนุบาล  ครูนงค์เยาว์
 ๒๙ ส.ค. ๖๑ โครงการทัศนศึกษาประถม ป.๑ -  ป.๓ ครูมะลิวรรณ์
 ๓๐ ส.ค. ๖๑ โครงการทัศนศึกษาประถม ป.๔ - ป.๖ ครูสายสุรีย์
 ๓๑ ส.ค. ๖๑ ประชุมครู กลุ่มบริหาร
โครงการทัศนศึกษาอนุบาล - ป.๓ ครูนงค์เยาว์/ครูสายสุรีย์
โครงการทัศนศึกษาประถม ๔ - ป.๖  
โครงการ DAY CAMP (ป.๑ - ป.๓) กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
เดือน   กันยายน ๒๕๖๑
วันที่ รายการ ผู้รับผิดชอบ
 ๓ - ๗ ก.ย. ๖๑ ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ (แผนงาน) กลุ่มจัดการศึกษาฯ
 ๑๑ - ๑๔ ก.ย. ๖๑ คุณครูลงคะแนนตามมาตรฐานตัวชี้วัด คุณครูทุกท่าน
สัปดาห์ห้องสมุด บรรณรักษ์/ครูที่เกี่ยวข้อง
๒๐ ก.ย. ๖๑ กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ครูบัญชา
๒๖-๒๘ ก.ย. ๖๑ สอบปลายภาคเรียนที่ ๑  ทุกระดับชั้น กลุ่มจัดการศึกษาฯ
 ๒๘ ก.ย. ๖๑ ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระฯ/หัวหน้างาน/ประชุมครู กลุ่มบริหาร

Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์