ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
17 พ.ค. 65 ถึง 30 เม.ย. 66 ปฏิทินการดำเนินงานโรงเรียนแสงหิรัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์