พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

๑. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย พร้อมด้วยคุณธรรม มีสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษาและคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑
๒. จัดระบบการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาความคิดและศักยภาพของผู้เรียนให้รู้จักตนเอง มีเป้าหมายชีวิตเป็นนักคิดและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีแบบบูรณาการ
๔. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะความรู้และทักษะในการดำเนินชีวิตอย่างสมดุลผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

เป้าหมาย

๑. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะทางวิชาการ ทักษะชีวิต มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะใน ศตวรรษที่ ๒๑ 
๒. ผู้เรียนรู้จักตนเองมีเป้าหมายชีวิตเป็นนักคิดและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๓. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีที่บูรณาการอย่างเป็นระบบ คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
๔. ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี มีทัศนคติในเชิงบวก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข