คณะผู้บริหาร

นางบัวสร รักกิจ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางขวัญตา อินทะ
งานวัดประเมินผล งานปกครอง นายทะเบียน แผนงาน และการจัดการเรียนการสอน