วิสัยทัศน์/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
วิสัยทัศน์/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์


วิสัยทัศน์

            โรงเรียนแสงหิรัญ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ใช้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวทันเทคโนโลยี  เรียนรู้สู่อาเซียน


อัตลักษณ์

ความรู้ดี  มีคุณธรรม


เอกลักษณ์

ยิ้มง่าย  ไหว้สวย