กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวลดาวัลย์ เรืองทา
ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวบุญญาพร กังหัน
ครูผู้สอน