กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวลดาวัลย์ เรืองทา
ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวบุญญาพร กังหัน
ครูผู้สอน