กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวบุญญาพร กังหัน
ครูผู้สอน การงานอาชีพฯ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวจิราพร ฟองดี
ครูผู้สอน วิชาคอมพิวเตอร์