กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวบุญญาพร กังหัน
ครูผู้สอน การงานอาชีพฯ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวจิราพร ฟองดี
ครูผู้สอน วิชาคอมพิวเตอร์