กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวบุญญาพร กังหัน
ครูผู้สอน การงานอาชีพฯ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

ว่าที่ร้อยตรีหญิง นาถธิดา แก้วทอง
ครูผู้สอน วิชาคอมพิวเตอร์