กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวบุญญาพร กังหัน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายจริยา ใหม่คามิ
ครูผู้สอน วิชาศิลปะ

นายสุวัชชัย ถาวรชีพ
ครูผู้สอน(พิเศษ) วิชาดนตรีสากล