ธุรการ

นางสาวสุพัตรา เขียวแก้ว
ธุรการ/การเงิน

นางสาวจิราพร ฟองดี
ครูผู้สอน วิชาคอมพิวเตอร์ / ธุรการ