กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางขวัญตา อินทะ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายบัญชา นิลอ่อน
ครูผู้สอน วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา