กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวจันทา ฮวดจึง
ครูผู้สอน วิชาสังคมศึกษาฯ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวชนิดาภรณ์ บุญทน
ครูผู้สอน วิชาสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0