กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางขวัญตา อินทะ
ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวมะลิวรรณ์ จัทรส
ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์