กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางขวัญตา อินทะ
ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวมะลิวรรณ์ จัทรส
ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์