กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวปวริศา ปิ่นศรี
ครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวณัฐวรรณ ปุราชะธัมมัง
ครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0