กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางบุษบา ธิมาชัย
ครูประจำชั้น ป.2 / บรรณารักษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวศุภวรรณ แสงสว่าง
ครูผู้สอน วิชาภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0