ปฐมวัย

นางบัวสร รักกิจ
หัวหน้าแผนกปฐมวัย

นางสาวนงเยาว์ เล็กสาลี

นางสาวอัจฉรา สันประโคน

นางสาวสุธิดา บุญหล้า
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางฉลวย ปากวิเศษ